Navigation

Yellow Pages

Legal

legal consultation turkish commerce

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Vize Sistemi ?? Çevrelerini Zorluyor

18/06/2008
Airport Turkish VISA checking


Havaalan?nda vize kontrolu


11 Eylül 2001’den bu yana s?k? güvenlik önlemlerinin hüküm sürdü?ü New York’ta i? çevreleri kentin i? merkezi olarak cazibesini kaybetmesinden rahats?z. De?i?ik sektörlerden gelen temsilciler özellikle Amerikan vize sisteminin k?s?tlay?c? hale gelmesiyle kentin ba?ka ülkelerden yetenekli ki?ileri çekme konusunda geride kald???n? söylüyor. Bir i? grubu olan Partnership for New York City güvenlikle ilgili korkular ve göçmenlik konusundaki siyasi tart??malar nedeniyle kalifiye elemanlara vize verilmemesini ele?tiriyor.


New Yorklular her zaman kentin dünyan?n erime potas? olmas?yla övünür. Ancak, birçok ki?i, d??ardan kalifiye eleman getirtme konusunda New York’un geride kald???n? söylüyor. Birçoklar? bundan göçmenlik sistemini sorumlu tutuyor. Her y?l i?yerlerine verilen ve H-1B olarak bilinen çal??ma vizesi alarak Amerika’ya gelenlerin say?s?, giderek azal?yor. Bu y?l Amerika, 85 bin ki?iye H-1B vizesi verecek. Talep o kadar fazla ki, ba?vurular?n aç?ld??? 1 Nisan’da kota tamamen doldu. 2007’de H-1B vizesi için ba?vuranlar?n say?s? 150 bindi.

Partnership for New York City örgütünden Kathryn Wylde yaln?? anlamalar nedeniyle Amerika’n?n ba?ka ülkelerden gelecek büyük yetenekleri elinden kaç?rd???n? söylüyor. Wylde ?öyle konu?uyor: “Vize konusunda büyük bir yan?lg? var, o da, H-1B vizesiyle gelecek yabanc?lar?n i?ini yapabilecek Amerikal?lar bulunabilece?i. Oysa bu mümkün de?il. Bunu de?i?tirmeye çal???yoruz.” Örgüt, yabanc? çal??anlar?n, New York’taki ?irketler için yeni pazarlar açaca??n? savunuyor. Örgüte göre, yüksek ücretli yabanc?lar?n New York’a yerle?ip çok para harcamas?yla, s?radan New Yorklulara da yeni i? alanlar? aç?lacak. H-1B vizesine en çok ba?vuru, New York için yap?l?yor. ?? çevreleri, Kongre’den, günümüz piyasas?n?n gerçeklerini yans?tacak ?ekilde, vize kotas?n? artt?rmas?n? istiyor. Kampanyay? destekleyen ?irketler aras?nda, Manhattan’daki alüminyum devi Alcoa da var. Alcoa sözcüsü Kevin Lowery vize k?s?tlamalar? nedeniyle birçok yabanc? kalifiye eleman?n ba?ka kentlere gitti?ini söylüyor. Birçok sanayi dal?nda faaliyet gösteren i?irketin elemanlar?n? Amerika’dan Londra’ya ta??d???na dikkat çeken Lowery, “Uzun vadede bunu sürdürebilmemiz mümkün de?il,” diyor.

Göçmen art???na kar?? ç?kanlar, vize kotas?n?n artt?r?lmas?na kar?? direniyor. Ekonomik yava?lama yüzünden Amerika’da i?sizlik oran? art?yor. Üstelik bu sene ba?kanl?k seçim y?l?. Göçmenlik Ara?t?rmalar? Merkezi adl? kar amac? gütmeyen bir kurulu?un ba?kan? olan Mark Krikorian, H-1B vizesinin ucuz i?gücü getirmenin bir yolu oldu?unu söylüyor. Krikorian, “HB1 vizesi verilen yabanc?lar?n gelir düzeyi dü?ük. Amerikal? meslekda?lar?ndan daha az i? becerisi ve e?itime sahipler. Buna göre H-1B vizesi, ucuz i?çi vizesi say?labilir,” diyor. New Yorklu i?adamlar? bunu reddediyor ve H-1B vizesiyle çal??ma izni alan her yabanc? için 5 Amerikal?ya i? imkan? sa?land???n? savunuyor. ??adamlar?, Avrupa ve Asya’da kalifiye elemanlara daha fazla çal??ma vizesi verilirken New York’un bu aç?dan geri kalmamas? gerekti?ini söylüyor.

Haberin orjinali:
http://www.voanews.com/turkish/2008-06-18-voa11.cfm

Promote Your Company

In order to promote your company in our Turkish-American Business List, you must first register. Then you will see a Promote Your Company link right next to "Businesses" on the left menu.