Navigation

Yellow Pages

Legal

legal consultation turkish commerce

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

NY Ticaret Atesesinden Mesaj

07 Mart 2009

Florida Türk Amerikan Ticaret Odasi’nin Degerli Üyeleri; Türk Milletinin Amerika’daki Bay ve Bayan Degerli Girisimcileri,

Basta, birikimini ve tecrübesini Florida’daki Türk varliginin ekonomik ve ticari gücünü/birlikteligini artirmak üzere kullanan Sayin Vural Cengiz Bey olmak üzere, hepinizi saygi ile selamliyorum.

Sizler Amerika’daki zor ve s?k?nt?l? zamanlar? geride b?rakarak, kabiliyet ve cesaretini ispatlam??; hem birey olarak hem de firmalar?n?zla Amerikan toplumundaki yerini almay? ba?arm?? Anadolunun k?ymetli evlatlar?s?n?z.

Kaybolmadan kayna?man?n en güzel yollar?ndan biri de, insanlar?n köklerinin bulundu?u ülke ile gelece?ini kurdu?u ülkenin birbirlerini tan?mas?, anlamas? ve yak?nla?mas? için çal??malarda bulunmas? ve bu amaçla sivil toplum örgütlenmelerini olu?turmas?d?r. Konu ticaret ve yat?r?m, ilgili taraf da giri?imciler oldu?unda ise en uygun yap?lanmalar Odalard?r.

Florida Türk Amerikan Ticaret Odas?’n?n, Ticaret Ata?eli?imiz ile Amerika’daki ve Türkiye’deki Odalar ile yapaca?? i?birli?i sayesinde yarataca?? sinerjinin giri?imcilerimize, Türk ve Amerikan halklar?na büyük faydalar sa?layaca??na olan inanc?m? belirtir, hepinize sayg?lar?m? sunar?m.

Mehmet Ali Erdem
New York Ticaret Ata?esi

Promote Your Company

In order to promote your company in our Turkish-American Business List, you must first register. Then you will see a Promote Your Company link right next to "Businesses" on the left menu.