Navigation

Yellow Pages

Legal

legal consultation turkish commerce

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Florida'dan Türkiye'ye ortaklik çikarmasi

Miami-Dade heyetinde, Güney Florida'da faaliyette bulunan çe?itli firma temsilcilerine ek olarak Jay Malina ITC murahhas üyesi Tony Ojeda, Dade ilçesi bölge hakimlerinden Margarita Esquiroz, Miami-Dade ?lçesi Belediye Ba?kan yard?mc?lar?ndan Roddy Gomez, Miami Uluslararas? Havaalan?'n? temsilen Pazarlama Bölüm Ba?kan? Chris Mangos ile heyetin Türkiye'ye gelmesinde büyük rol oynayan ve Miami'de ya?ayan emlakç? Melih Beken de bulunuyordu.[br][br]

?stanbul'a gelmeden önce Prag ve Var?ova'y? da ziyaret eden heyet, ?stanbul'a 28 May?s ak?am? vard?. 29 May?s Per?embe günü heyet ?stanbul Ticaret Odas?nda Miami-Dade ilçesini tan?tan, Miami'nin gerek deniz gerekse hava limanlar? aç?s?ndan konumu ve ticaret alan?ndaki önemini vurgulayan bir dizi sunum düzenledi.[br][br]

Heyetin sunumlar?nda en fazla üzerinde durulan konular; Güney Florida ve özellikle de Miami'nin Latin Amerika'ya aç?lan pencere olmas?na kar??n, bu bölgede Türkiye'nin ne bir Konsoloslu?u ne de Ticaret Ofisi bulunmamas?, ayr?ca Türk Hava Yollar?'n?n Miami'ye direkt uçu?lar? bulunmay?s? nedeniyle tüccarlar?n kargolar?n? kolayca Türkiye'den Güney Florida'ya ta??yamamalar?ndan kaynaklanan güçlükler oldu. Miami Havaalan? temsilcisi Chris Mangos, THY ile yapaca?? görü?mede bu hattin tekrar aç?lmas? yönünde istekte bulunaca??n? vurgulad?. Güney Florida'da ya?ayan i? kad?n? Meltem Birkegren ise geçti?imiz ay Florida Türk Amerikan Ticaret Odas?'nin kurulmu? oldu?unu müjdeledi.[br][br]

Sunumlar? takiben, ?TO'nun teras kat?ndaki muhte?em ?stanbul manzaral? salonda, heyet için ?TO ba?kan? Say?n Murat Yalç?nta?'?n da kat?ld??? bir ö?le yeme?i düzenlendi.[br][br]

Yemekten sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odas? ad?na Burcu Topkaya, Antalya ve çevresini tan?t?c? bir sunum verip, Antalya'n?n ticari aç?dan önemini anlatt?. Bu sunum sonras? heyet ba?kan? Natacha Seijas, Antalya ile Miami'nin karde? ?ehir olabilmelerini teminen i?lemlerin ba?lat?laca??n? söyledi.[br][br]

Antalya sunumunun ard?ndan heyet üyeleri, geçti?imiz May?s ba??nda Güney Florida'y? ziyaret edip Miami-Dade ve Broward yerel yönetim ve ilgili i? çevrelerindeki yetkililerle bir dizi temaslarda bulunan D?? Ticaret Müste?arl??? Müste?ar Yard?mc?s? Say?n Abdullah Köten ba?kanl???ndaki heyet ile toplanarak, önceki toplant?larda konu?ulan konular? daha detayl? biçimde görü?üp bir dizi kararlar ald?lar.[br][br]

30 May?s günü ise çe?itli Türk i?adamlar? ve firmalarla birebir temasta bulunan heyet üyelerinden baz?lar? Kapadokya'y? ziyarete giderken, di?erleri ABD ye dönmek üzere ülkemizden ayr?ld?lar.[br][br]

[url=http://www.turkishny.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24985&Itemid=645]TurkishNY.com[/url]

Promote Your Company

In order to promote your company in our Turkish-American Business List, you must first register. Then you will see a Promote Your Company link right next to "Businesses" on the left menu.