Navigation

Yellow Pages

Legal

legal consultation turkish commerce

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Amerikan Hukuk ve Vize konusunda Bilmek Istedikleriniz

ABD'de is apmak için önce bu ülkenin hukuk, vize ve kültürel altyapisina bir göz atalim;

Hukuk

Amerikan Hukukunda yasama yetkisi kongre ad? verilen -iki meclisli- bir parlamentoda, yürütme yetkisi -Ba?kan-dad?r. Yarg? örgütünün ba?? ise, Yüksek Mahkeme denen anayasal bir kurumdur.Yarg?, bir yandan Yürütme ve Yasama organlar?n?n dava konusu olan kararlar?n? kontrol edip onay?yla güçlendirirken di?er yandan vatanda??n bu organlara kar?? haklar?n? korur.Amerikan yarg? sistemini farkl? yapan bu yarg? fonksiyonlar?n?n politik geleneklerdeki s?rad??? unsurlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesidir. [br][br]

Yarg? Yorumu (Judicial Review) prensibi, mahkemelerin anayasaya ayk?r? herhangi bir karar? veya yasay? iptal edebilmesini öngören ilkedir.Bu ilke hakimlerin hem kendilerini hem de davas?n? gördükleri insanlar? bask?lara kar?? korur. Bu da yarg?n?n ba??ms?zl??? ilkesinin tam olarak uygulanmas? dolay?s?yla Amerikan mahkemelerinin ülkenin yasalar?n? di?er devlet organlar?n?n etkisinde kalmadan uygulamas?n? sa?lar.Politika ilkesi olarak kabul edilen yarg? sisteminin etkinli?i, yarg?çlara kar?? geleneksel Amerikan sayg?s?n?n etkisi ile daha da artmaktad?r.[br]

Vizeler

Amerikan vatanda?? olmad??? halde süresiz olarak oturma ve çal??ma izni verilen ki?iye 'göçmen' denir. [br]
Daimi Oturma ?zni(Permanent Resident Card) ya da genelde bilinen ad?yla Green Card, ki?inin 'göçmen' statüsünü onaylayan resmi belgedir. Daimi Oturma ?zni ya da Green Card almak için çe?itli ?ekillerde ba?vuru yap?labilir. [br]

Amerika'da süresiz kalma ve çal??ma hakk? veren göçmen vizeleri genel olarak be? ?ekilde elde edilebilir. Bunlar?n herbiri çok ayr?nt?l? kurallarla düzenlenmi?tir ve de oldukça uzun ve zahmetli bir süreç gerektirir. [br]

Ana ba?l?klar?yla, Amerikan vatanda?? olmayan bir ki?inin 'göçmen vizesi' ya da di?er ad?yla 'daimi oturma izni' veya 'Green Card' alabilmesi ?u ?ekillerde mümkün olabilir: [br][br]

 • ??e ba?l? göçmenlik[br]
 • Aileye ba?l? göçmenlik[br]
 • [b][url=http://www.turkishcommerce.org/e2-vizesi]Yat?r?ma ba?l? göçmenlik[/url][/b][br]
 • Siyasi s???nma yoluyla göçmenlik[br]
 • Ye?il Kart çekili?i (Green Card lottery)[br][br]

Göçmen Olmayan Vize Çe?itleri [br]

Amerika Birle?ik Devletleri'ne ziyaret amaçl? gelen yabanc? ülke vatanda?lar?n?n almas? gereken tüm vize tipleri 'göçmen olmayan vizeler' kategorisi alt?nda bulunur. Bir ba?ka deyi?le, bu ülkede geçici süre kalma amaçl? giri? yapan ki?iler 'göçmen olmayan' statüsündedirler. Turistik, e?itim, geçici süre çal??ma gibi amaçlarla yap?lan giri?-ç?k??lar? kapsayan bu kategori alt?nda çok çe?itli vize tipleri vard?r. Bunlardan en s?k ba?vurulanlar? asa??dakilerdir. [br][br]

 • F1 Vizesi - Ö?renci Vizesi [br]
 • F2 Vizesi[br]
 • J1 Vizesi[br]
 • M1 Vizesi[br]
 • H1-B Geçici Çal??ma Vizesi [br]
 • B-1 ve B-2 Turist Vizeleri[br]

[br][br]
[b]Istatistik Bilgiler:[/b][br]
[url=http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ANL/AmerikaDb/ABD.pdf]ABD hakkinda (PDF)[/url][br][br]

Promote Your Company

In order to promote your company in our Turkish-American Business List, you must first register. Then you will see a Promote Your Company link right next to "Businesses" on the left menu.